Nedenstående forslag behandles ved ordinær generalforsamling tirsdag d. 10. april. 

Forslag om vedtægtsændring.

 

I vedtægternes §15 foreslås at:

“Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Beslutninger tages ved simpelt flertal, herfra dog undtaget beslutninger om lovændringer, hvortil kræves 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.”

 

ændres til:

 

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, og de ved simpelt stemmeflertal vedtagne beslutninger er bindene for foreningen. Dog kræves til forandring af vedtægterne samt til foreningens opløsning, at 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Ved vedtægtsændringsforslag hvor ikke 3/4 af medlemmerne er fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. På denne ekstraordinære generalforsamling kan disse vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer”