Sammensætning

Ungdomsspillerudvalget i KBK (USU) består af mindst 5 personer. Bestående af en udvalgsformand og 4 menige medlemmer. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson fra bestyrelsen. Alle medlemmer vælges af forældrekredsen.
Udvalget konstituerer sig selv og er selvsupplerende.
Udvalget skal være på plads senest ultimo juni.

Mandat, ansvar & myndighed

 • Udvalget refererer til bestyrelsen for KBK – bestyrelsen har ret og pligt til at tilse, at udvalget forvalter mandat hensigtsmæssigt og i tråd med klubbens samlede strategi.
 • Udvalget er ansvarligt for det af bestyrelsens fastlagte budget.
 • Udvalgets formand holder bestyrelsens kontaktperson orienteret og omvendt
 • Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler
 • Udvalget har et medansvar for at ungdomsafdelingen fungerer optimalt.
 • I krisesituationer er det kun udvalgets formand, som udtaler sig, og dette sker kun efter koordinering og aftale med klubbens formand.

Opgaver

USU-udvalget har følgende opgaver i samarbejde med
det sportslige team (trænerne og sportschef):

 • Sikre flow i udviklingen og løbende evaluering af ungdomsafdelingen.
 • Sikre fastholdelse af eksisterende medlemmer og tilgang af nye medlemmer
 • Samarbejde med øvrige relevante udvalg i forhold til trivsel og udvikling for ungdommen.
 • Sikre optimale sociale forhold for alle spillere (KBK børn/unge skal være rollemodeller både på og udenfor banen)
 • Evt. konfliktløsning – spillere/forældre
 • 2 årlige forældremøder, 1 for elite- og talent og 1 for breddeforældre, hvor der bl.a. orienteres om trænerplaner samt USU’s struktur.
 • Fastlægge hvilke hold vi har til den kommende sæson (april/maj)

USU-udvalget har følgende opgaver (evt. i samarbejde
med forældregruppen):

 • • Ansvar for sociale aktiviteter (kan gøres i samarbejde med sportsligt team)
 • Udarbejde referat på møderne.
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om ungdom.
 • Ansvar for 1 gang årligt at revurdere USU årshjulet – dette holdes løbende opdateret (til hvert møde)
 • Input til udarbejdelse af budgetudkast for udvalget (oktober).
 • Ansvar for tilrettelæggelse og afholdelse af mindst to åbne turneringer i KBK.
 • Ansvar for at planlægge og gennemføre DMU-tur for alle interesserede spillere i KBK (klubtur)
 • Afholdelse af holdledermøde (og sikre at holdledere er tilstrækkeligt klædt på til opgaven)

Kvalifikationer

Medlemmerne af USU-udvalget vil have særligt brug
for følgende kompetencer:

 • Koordinator
 • Kontaktskaber
 • Opstarter
 • Afslutter
 • Kende ungdomsafdelingens struktur til bunds
 • Kendskab til BATK

Mødefrekvens

6 gange årligt á 3 timer.