KLUBBEN

§1. Klubben er stiftet den 1. november 1928 og dens navn er Københavns Badminton Klub (KBK). Klubbens hjemsted er Krausesvej 12, 2100 København Ø. Klubben er gennem Københavns Badminton Kreds medlem af Danmarks Badminton Forbund (DBF), Danmarks Idræts Forbund (DIF) og International Badminton Federation.

Klubbens formål er at fremme badmintonspillet i København.

MEDLEMSSKAB, KONTINGENT M.V.

§2. Som medlem kan optages enhver uberygtet person efter derom fremsat anmodning. Dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler derfor. Udelukket fra optagelse er ekskluderede medlemmer fra andre klubber under DIF. Medlemmer der på grund af restance er slettet af andre klubber under DBF, kan ikke optages, forinden deres forhold til den pågældende klub er bragt i orden.

Medlemmerne er foruden klubbens love underkastet de af bestyrelsen og udvalgene til enhver tid udfærdigede bestemmelser og reglementer, samt de regler og bestemmelser, som Københavns Badminton Kreds, DBF og DIF måtte fastsætte. Ved optagelsen modtager alle et eksemplar af klubbens love.

Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubben underrettet om sin postadresse, telefonnummer, eventuel e-mail adresse eller anden relevant kontaktinformation.

Et medlem, der er blevet fundet positiv ved en dopingundersøgelse, udført af DIF eller lignende officielle organisationer, vil i 3 år herefter være udelukket fra klubbens fællestræninger, hold, samt anden repræsentation for klubben incl. ved åbne turneringer, klubmesterskaber o.l.

§3. Medlemskontingent og indskud – udover den årlige regulering i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks (afrundet til nærmeste hele kronebeløb) – fastlægges på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales halvårligt, d. 1. januar (for januar – juni) og 1. august (for august – december). Passive medlemmer betaler kontingent pr. 1. januar for hele året.

Bestyrelsen kan opkræve boldpenge hos fællestræningsspillere. Udover kontingent til KBK betaler medlemmerne et årligt kontingent til Københavns Badminton Kreds og DBF.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde under hensyntagen til klubbens økonomi give kontingentrabat. Hvis nye medlemmer indmeldes uden for de fastsatte opkrævningsterminer, kan bestyrelsen endvidere tillade at medlemmet betaler et forholdsmæssigt beregnet kontingent fra indmeldelsesdatoen.

Medlemmerne opdeles i følgende kategorier:

 • Medlemmer med/uden fast bane
 • Fællestræningsspillere
 • Ungdomsspillere (under 19 år)
 • Passive medlemmer, dvs. medlemmer uden spilleret men med stemmeret og valgbarhed
 • Æresmedlemmer: personer, der har gjort sig særlig fortjent, kan af bestyrelsen udnævnes til livsvarige, kontingentfri æresmedlemmer med samme rettigheder som aktive medlemmer.

Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde inddrage udlejede baner med 3 måneders varsel til førstkommende kontingentperiode. De berørte medlemmer tilbydes erstatningsbaner på et tidspunkt, der ligger så tæt på det oprindelige som muligt.

§4. Udmeldelse kan ske skriftligt pr. 1. januar, og 1. juli med virkning fra næste kontingentdato. Overgang fra aktivt til passivt medlemsskab kan kun ske ved de for udmeldelse gældende terminer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde (f.eks. ved graviditet, sygdom, bortrejse) dispensere herfor.

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der i så fald kan forlange sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret til selv at være til stede.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance med kontingent udover 1 måned, hvis medlemmet ikke senest 14 dage efter fremsendt rykker kan dokumentere at have betalt.

LEDELSE

§5. Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

 • Formand
 • Kasserer
 • Eliteudvalgsformand (EU)
 • Breddeudvalgsformand (BU)
 • Ungdomsudvalgsformand (USU)
 • 3 øvrige medlemmer, med hver deres ansvarsområde:
  • Næstformand/tilsynsførende med hal og restaurant
  • Kommunikation (klubblad, hjemmeside og øvrige medier)
  • Sponsor-arbejde

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode: formand, BU-formand, USU-formand vælges i lige år, Kasserer, EU-formand vælges i ulige år. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer vælges således, at der hvert år vælges 1-2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i løbet af en valgperiode, udpeger bestyrelsen selv en afløser frem til den næste ordinære generalforsamling.

Desuden vælges en veteranudvalgsformand (som associeret bestyrelsesmedlem med møderet men ikke -pligt). Til kontrol af bestyrelsens anvendelse af klubbens midler udpeges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen midt i en sæson, skal på valg ved førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i utide, fungerer næstformanden som formand indtil den følgende ordinære generalforsamling. Hvis det ikke er muligt at vælge en fuldtallig bestyrelse på 8 medlemmer, kan bestyrelsen, såfremt den ikke indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, uddelegere en bestyrelsesposts arbejdsområde til en eller flere af de tilbageværende i bestyrelsen.

Bestyrelsen leder klubben, forestår dens drift og repræsenterer klubben udadtil. Den bestemmer selv sin forretningsorden og foretager, i samråd med spilleudvalgene, tilrettelæggelsen af turneringer m.v.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et flertal finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre referat fra sine møder, og referatet offentliggøres på medlemstavlen og på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig i alle klubbens anliggender.

Bestyrelsen har ret til at disponere over udlejede baner samt fællestræningsbaner til turneringer o.l. Hvis et medlem herved mister brugsretten til sin bane eller fællestræning mere end 3 gange pr. sæson, og der ikke aftales kompensation i form af anden spilletid, har det pågældende medlem ret til økonomisk kompensation, som opgøres ved sæsonens afslutning. Klubmesterskaber medregnes ikke heri. Meddelelse om aflysning af baner skal opslås i klubben mindst 14 dage før.

Klubben forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Ved pantsætning kræves dog underskrift fra den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan give forretningsføreren fuldmagt over for myndigheder, banker o.l. til at underskrive på klubbens vegne inden for det område, fuldmagten fastsætter.

KBK’s daglige ledelse forestås af forretningsudvalget, der mødes efter behov for at tage sig af forhold af ikke strategisk karakter som kræver hurtig afklaring. Forretningsudvalget refererer uden unødigt ophold væsentlige beslutninger tilbage til bestyrelsen.

Forretningsudvalgets opgaver, som udføres i samarbejde med udpegede repræsentanter er:

 • At varetage mål og politikker
 • At tilse at den overordnede administration af KBK forløber planmæssigt
 • At varetage kontakt til forbund og relevante myndigheder
 • At sikre at relevante tilskud bliver ansøgt
 • At koordinere driften af caféen i samarbejde med forpagteren
 • At forberede den årlige generalforsamling

§6. Klubbens økonomiske midler indsættes på klubbens bank- og/eller girokonto. Formand og kasserer kan give forretningsføreren prokura til bank og giro.

§7. I alle forhold vedrørende myndigheder samt økonomiske forhold m.m. varetages klubbens interesser af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og kassereren, hvilket udvalg tegner klubben.

UDVALG

§8. Eliteudvalget (EU) udgøres af formand og 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Yderligere 3 medlemmer vælges blandt spillerne på klubbens DH/DS-hold. EU-formanden vælges for 2 år i lige år og er født medlem af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for et år ad gangen.

EU’s opgave er under ansvar for bestyrelsen at forestå træning og sportslige arrangementer for klubbens elitespillere og DH/DS-spillere, samt at formulere klubbens målsætning for seniorelitespillere.

§9. Breddeudvalget (BU) udgøres af formand og 4-8 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. BU-formanden vælges for 2 år i lige år og er født medlem af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for et år ad gangen.

BU’s opgave er under ansvar overfor bestyrelsen at forestå træning og sportslige arrangementer for alle seniorer, der ikke hører under EU.

§10. Ungdomsspilleudvalget (USU) udgøres af formand og indtil 3-7 udvalgsmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen. USU-formanden vælges for 2 år i lige år og er født medlem af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for to år ad gangen.

USU’s opgave er under ansvar for bestyrelsen at varetage instruktion og sportslige arrangementer for ungdomsspillere.

§11. Veteranudvalget (VU) udgøres af en formand, som vælges på generalforsamlingen, samt 1-2 medlemmer. VU’s opgave er under ansvar for bestyrelsen at forestå sportslige arrangementer for veteranspillere.

§12. Samtlige udvalg kan supplere sig selv efter behov med bestyrelsens godkendelse.

GENERALFORSAMLING

§13. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender indenfor de nærværende loves fastsatte rammer.

§14. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i april måned og skal indvarsles med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på medlemstavlen og på klubbens hjemmeside. Såfremt et passivt medlem ønsker en skriftlig indkaldelse, skal en særskilt anmodning være fremsendt til kontoret senest 1. marts. Samtidig med indvarslingen skal klubbens reviderede regnskab være fremlagt på kontoret til eftersyn for medlemmerne. Regnskabet skal på samme tidspunkt ophænges på opslagstavlen og gøres tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen afholdes. Alle indkomne forslag skal skriftligt bekendtgøres for generalforsamlingen.

§15. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson
  3. Eliteudvalgetss beretning for den forløbne sæson
  4. Breddeudvalgets beretning for den forløbne sæson
  5. Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson
  6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  7. A:Bestyrelsen fremlægger budget til orientering

B:Bestyrelsen fremlægger evt. forslag til ændring af kontingent og indskud for den kommende sæson til godkendelse

 1. Behandling af indkomne forslag
 2. Valg til bestyrelse, herunder af udvalgsformænd jf. pkt. 10 – 12
 3. Valg til EU (jf. §8)
 4. Valg til BU (jf. § 9)
 5. Valg til USU (jvf. §10)
 6. Valg af VU-formand
 7. Valg af extern revisor
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Kandidater til bestyrelsen skal indsendes til bestyrelsen og offentliggøres min. 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Adgang til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer samt forældre til ungdomsspillere. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan maksimalt medbringe én fuldmagt på generalforsamlingen.

Valgbare til bestyrelse og udvalg er alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. For USU gælder det dog, at aldersgrænsen er 16 år, ligesom forældre til ungdomsspillere i KBK kan vælges til USU. Det præciseres dog, at en forælder der ikke selv er medlem, men som sidder i USU som følge af at være forælder til en ungdomsspiller i KBK, ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Stem­meret på generalforsamlingen i KBK kræver enten passivt eller aktivt medlemskab i KBK, jf. ovenfor.

Forretningsfører og restauratør er ikke valgbare.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og de ved simpelt stemmeflertal vedtagne beslutninger er bindene for foreningen. Dog kræves til forandring af vedtægterne samt til foreningens opløsning, at 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Ved vedtægtsændringsforslag hvor ikke 3/4 af medlemmerne er fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. På denne ekstraordinære generalforsamling kan disse vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der tages referat af generalforsamlingen, og referatet offenliggøres på medlemstavlen og på klubbens hjemmeside.

§16. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, hvis bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer finder det nødvendigt. Dagsorden fastlægges af bestyrelsen, og der fremlægges ikke statusregnskab, med mindre bestyrelsen finder det nødvendigt.

OPLØSNING

§17. Klubbens ophævelse kan kun ske, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer op til at vedtage en eventuel ophævelse, skal bestyrelsen indvarsle til en ny generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, hvor ophævelse da kan ske med 3/4 af de fremmødtes stemmer.

I tilfælde af ophævelse skal klubbens tilstedeværende midler – efter at alle påtagne forpligtelser er opfyldt – anvendes til sportslige formål, herunder oprettelse af fonds til unge sportsudøveres træning og sportsrejser etc., hvorom der tages bestemmelse af generalforsamlingen. Denne §’s bestemmelse er krævet af Finansministeriet iflg. skrivelse af 11/1-1964, journ.nr. 7-50-1963 og må ikke ændres uden at ministeriet underrettes herom.

København, den 12. april 2018