§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Københavns Badminton Klub (KBK) er stiftet den 1. november 1928 og har hjemsted i Københavns kommune.

Foreningen er tilsluttet Badminton Danmark (specialforbund/unioner) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2

Formål

Foreningens formål er:

 • At fremme badmintonspillet og evt. andre sportsgrene, der er forenelige med klubbens interesser.
 • Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til idrætslivet, samt at udviklemedlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 • Løbende at vedligeholde og om muligt udvikle klubbens fysiske rammer.

§ 3

Medlemskab

Som aktive og passive medlemmer kan optages enhver, der er ansøger herom. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis særlige grunde taler herfor.

Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har efter 3 måneders medlemskab stemmeret og valgbarhed på Generalforsamlingen. Valgbarhed til ungdomsudvalg kan ligeledes opnås gennem medlemskab for barn.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde og leve op til foreningens vedtægter, værdier og formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

Medlemsgrupper fastsættes af bestyrelsen.

Personer, der har gjort sig særligt fortjent, kan af bestyrelsen udnævnes til livsvarige, kontingentfrie æresmedlemmer med samme rettigheder som aktive medlemmer. Æresmedlemskab kan fratages, såfremt medlemmet udviser en for klubben ikke passende adfærd og/eller bringer klubben i miskredit.

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside eller ved anden skriftlig anmodning. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives/sendes af forældre eller værge. Klubbens medlemmer skal løbende holde klubben orienteret om adresser, mailadresser og andet for klubben relevant information.

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kontor med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Bestyrelsen kan beslutte, at fravige udmeldelsesvarsel.

§ 6

Kontingent, hold og baner

Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

Indbetalingsterminer, opkrævningsform, boldpenge og bidrag til kontingent til BD mm fastsættes af bestyrelsen.

Alle medlemmer er pligtige til at tilmelde sig BS eller anden relevant betalingsløsning, der sikre effektiv administration i klubben.

Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde inddrage udlejede baner med 3 måneders varsel til førstkommende kontingentperiode. De berørte medlemmer tilbydes erstatningsbaner på et tidspunkt, der ligger så tæt på det oprindelige som muligt.

Bestyrelsen har ret til at disponere over udlejede baner samt fællestræningsbaner til brug for turneringer o.l. Hvis et medlem herved mister brugsretten til sin bane eller fællestræning mere end 3 gange pr sæson, og der ikke aftales kompensation i form af anden spilletid, har det pågældende medlem ret til økonomisk kompensation, som opgøres ved sæsonens afslutning. Klubmesterskaber og evt. aflysning pga fællesrejser medregnes ikke heri.

§ 7

Restance

Medlemmer er pligtige til at holde sig orienteret om betalingsforpligtigelser og evt. rette henvendelse til klubben, såfremt opkrævning ikke er modtaget.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance med kontingent ud over 1 måned.

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse skal finde sted med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og ved opslag på medlemstavle i hallen. Foreløbig dagsorden og revideret regnskab offentliggøres ligeledes med 4 ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig dagsorden, kandidatlister og evt. indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside samt evt. ved opslag på medlemstavle i hallen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance.

Et forældremedlemskab giver adgang til at stemme på vegne af èt ungdomsmedlem under 16 år. Ønsker en forælder at være stemmeberettiget på vegne af flere ungdomsmedlemmer købes et forældremedlemskab for hver af disse.

For passive medlemmer er der krav om minimum 3 måneders medlemskab før der kan opnås stemmeret ved generalforsamlingen.

Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan maksimalt medbringe én fuldmagt på generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Udvalgsberetninger for det forløbne år

4) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering

6) Fastsættelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag

8) Valg af bestyrelse (5-8 medlemmer – 2-4 medlemmer vælges pr. år for 2 år)

9) Evt. valg af to suppleanter til bestyrelsen – suppleanter har møderet men ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder.

10) Valg af revisor og evt. interne revisorer

11) Eventuelt

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten samt af referenten.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Underskriverne skal udpege mindst en person, der fungerer som talsmand for gruppen – både i evt. dialog med bestyrelsen, på generalforsamlingen og i andre relevante fora.

Enkeltpersoner kan ikke gøres til emne for en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen skal indkaldes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13

Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen består af 5-8 personer, der alle skal arbejde for alle klubbens medlemsgrupper. Repræsentation i bestyrelsen tilstræbes at afspejle klubbens medlemsgrupper. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2-4 medlemmer vælges i lige år – og 3-4 medlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer – og fastsætter selv sin forretningsorden, der som udgangspunkt revideres ved første bestyrelsesmøde og derefter er at finde på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig (uanset møde/korrespondance form – hvor alle bestyrelsesmedlemmer skal være inviteret), når mindst 4 medlemmer, herunder formanden og/eller næstformanden, er involveret i behandlingen. Fra bestyrelsesmøder udsendes et beslutningsreferat.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Faste udvalg er seniorspillerudvalg, ungdomsspillerudvalg og sportsligt udvalg, der nedsættes af bestyrelsen i samarbejde med de relevante medlemsgrupper.

Alle udvalg har mandat via et kommissorie udarbejdet af bestyrelsen – og arbejder med reference til bestyrelsen.

Klubbens daglige ledelse forestås af forretningsudvalget, der mødes/har kontakt efter behov for at tage sig af forhold af ikke strategisk karakter, som kræver hurtig afklaring.  Forretningsudvalg består af formand, næstformand samt kasserer. Udvalget refererer umiddelbart til klubbens samlede bestyrelse.

Forretningsudvalget opgaver, som kan udføres i samarbejde med udpegede repræsentanter er:

 • At varetage mål, politikker og økonomiske rammer i dagligdagen
 • At tilse, at den overordnede administration af KBK forløber planmæssigt og lovligt
 • At varetage kontakt til forbund, interessenter og relevante myndigheder
 • At sikre, at relevante tilskud bliver søgt
 • At forberede den årlige generalforsamling.

Forretningsudvalgets beslutninger tages af minimum 2 af udvalgets medlemmer.

Klubbens økonomiske midler indsættes på klubbens bankkonti eller i obligationer med højeste danske kreditværdighed.

Forretningsudvalget kan give prokura til klubbens midler.

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.

Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven, klasse A, med de tilpasninger der følger klubbens særlige karakter.

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Årsrapport offentliggøres til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en godkendt revisor samt evt. interne revisorer. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16

Tegning og hæftelse

 • Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af forretningsudvalget.
 • Ved økonomiske dispositioner over 30.000 kr. kræves dog godkendelse af bestyrelsen.
 • Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
 • Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
 • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Således kautionerer og hæfter ingen medlemmer– heller ikke bestyrelsen – personligt med sin formue.

§ 17

Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Til forandring af vedtægterne kræves, at 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Ved vedtægtsændringsforslag hvor ikke 3/4 af medlemmerne er fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. På denne ekstraordinære generalforsamling kan disse vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.