Københavns Badminton Klub

Ordinær Generalforsamling 2017

Torsdag den 27.april 2017 i klubbens restaurant, 1.sal klokken 19.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Eliteudvalgets beretning for den forløbne sæson.
 4. Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson.
 5. Bredde-/Veteranudvalgets beretning for den forløbne sæson.
 6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Et eksemplar af årsregnskabet for 2016 er hængt op i hallen og offentliggjort på www.kbknet.dk
 7. Bestyrelsen fremlægger budget til orientering.
 8. Behandling af indkomne forslag indsendes til formand Sung Jakobsen via kontoret – kontakt@kbknet.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.
 9. Valg til bestyrelse, herunder formand og udvalgsformænd, jfr. pkt. 10 – 13. Kandidater til bestyrelsen og udvalg skal indsendes til formand Sung Jakobsen via kontoret – kontakt@kbknet.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidatliste offentliggøres umiddelbart efter fristens udløb.
 10. Valg af menige medlemmer til Eliteudvalg
 11. Valg af menige medlemmer til Breddeudvalg
 12. Valg af menige medlemmer til Ungdomsspilleudvalg
 13. Valg af formand til Veteranudvalg
 14. Valg af ekstern revisor
 15. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 16. Eventuelt

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i restance. ï Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance.

På sportsligt gensyn d. 27. april 2017

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN