Ekstraordinær generalforsamling 2017 – Torsdag den 27. april 2017 

 

 

 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent. 
 1. Dirigenten sætter rammen for den ekstraordinære generalforsamling. 
 1. “Mistillid til Kisten Hede” (USU Formand) – på baggrund af ca. 32 medlemshenvendelser. 
 1. Formandens indledning. 
 1. Forslagsstillernes bemærkninger. 
 1. Kirsten Hede/bestyrelsens bemærkninger.  
 1. Debat. 
 1. Eventuel afstemning. 
 1. Eventuelt. 

 

 

Indledning: 

Sung Jakobsen bød velkommen. 

 

 1. Valg af dirigent 

Sung Jakobsen foreslog Morten Brustad som dirigent og Morten takkede for valget. Morten startede med at gennemgå procedurerne for generalforsamlingen og konstaterede, at i henhold til klubbens love §16 var generalforsamlingen indkaldt rettidigt. 

 

 1. Dirigenten sætter rammen for den ekstraordinære generalforsamling 

Morten Brustad fremførte, at der var stillet et mistillidsforslag, men at der ikke var fremført hvad mistilliden skulle udmunde i. Det kunne både være en mistilid af politisk karakter (en ”næse”). Eller mistilliden kunne bestå i et ønske om udtræden af bestyrelsen. Dirigenten spurgte salen om der var nogen ønskede at præcisere mistilliden. 

Der var tavshed og ingen tog ordet. 

 

 

 1. “Mistillid til Kisten Hede” (USU Formand) – på baggrund af 25 medlemshenvendelser.  
 1. Formandens indledning. (Sung Jakobsen) 

Et væsentligt flertal (5:1) i bestyrelsen finder ikke, at der er grundlag for mistillid. Formanden var ked af, at klubben var havnet i sådan en situation og ville have ønsket, at han som formand havde fanget signalerne og/eller var blevet gjort opmærksom herpå inden fremsendelsen af ønsket om en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Formanden fortalte, hvordan han den 23. marts 2017 havde modtaget en mail fra Jakob Kyndesen med ca.32 medlemmers underskrift og krav om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  Der havde på underskriftsbladet ikke været angivet en grund til indkaldelsen. Denne var alene fremkommet gennem en følgeskrivelse fra Jacob Kyndesen, der ikke selv havde underskrevet. 

 

Bestyrelsen har i den mellemliggende periode prøvet at skabe en dialog og opnå en forståelse for bevæggrunden for mistillids-kravet. Der har ligeledes været fremsat tilbud om mæglingsmøde via Badminton Danmarks direktør. Det har ikke været muligt at opnå nogen form for dialog med forslagsstillernes repræsentanter. Der har ikke fra bestyrelsens side været søgt bilateral dialog direkte med underskriverne. 

 

b+c) Forslagsstillernes bemærkninger og tilhørende svar. 

 

Dirigenten spurgte igen til, om der var nogen fra gruppen af dem, der havde ønsket spørgsmålet om mistillid behandlet, der ønskede at sige noget.  

 

Det var der ikke, men Peter Broberg rejste sig og meddelte, at han var blevet bedt om at læse en tekst op på vegne af forslagsstillerne. Peter Broberg var ikke en af underskriverne. 

 

Teksten var en gennemgang af diverse punkter, som forslagsstillerne fremlagde for at underbygge deres argumentation for at udtrykke mistillid til Kirsten Hede.  

 

Teksten var i al væsentlighed enslydende med den anonyme mail, som d. 27/4 var rundsendt til de fleste – men ikke alle – voksne medlemmer i KBK. 

 

Der blev fremført følgende punkter, som efterfølgende blev besvaret af Kirsten Hede (KH svar): 

 

 1. For få ungdomsspillere på voksenhold  

KH svar: vi har i år haft 12+ ungdomsspillere på klubbens voksenhold – både til træning og i holdturneringer.  

 1. Sung måtte ringe til Allan Scherfig og aflyse kontrakt i 2016. 

KH svar: ikke korrekt (hvilket kunne bekræftes af Sung og Allan Scherfig) 

 1. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer har været med i dialog omkring fremtidigt trænerkorps. 

Bestyrelsens svar: Jacob Kyndesen og Amalie Ørsted var inhabile i beslutning omkring ansættelse af næste års trænerkorps, hvorfor de ikke har deltaget i denne del af dialogen. De har deltaget i alle dialoger omkring fremtidigt sportsligt setup. 

 1. Morten Bøgebjerg har fået fridage af KH mod at arbejde for sponsorløb: 

KH/bestyrelsens svar: alle aftaler omkring ferie er indgået af forretningsudvalg og dokumenterede. 

 1. KH har på nyligt møde i EU-regi udtalt at voksne på FT1/2 og eliteungdom betaler samme kontingent+boldpenge i KBK. 

KH/Claus Thomsen svar: ikke korrekt. Udtalt: unge elitebørn betaler ca. 3.300 pr år – FT1/2 ca. 3.700 kr. pr år. For begge grupper gælder det, at der ikke er en 1:1 afregning af boldpenge. 

 1. KH vil ikke beskære USU-budget: 

KH/bestyrelsens svar: ikke korrekt – alle budgetter er til alle tider blevet tilpasset situationen. Desuden har USU de senest år tjent penge på arrangementer, således at omkostningerne er blevet mindre end budgetteret). 

 1. KH har udtalt grimme ord til Helle og har pålagt kontoret urimelige opgaver. 

KH svar: ikke korrekt. Fra USUs side har der altid været lagt vægt på, at klubbens forretningsudvalg har været ansvarlig for klubbens administrative setup. USU har historisk stillet spørgsmål til dette setup, idet væsentlige administrative opgaver har været forankret på frivillige hænder trods høje omkostninger til administrativt setup. 

 1. KH har tilladt overnatning i hallen imod brandmyndighedskrav. 

KH/USU svar: ikke korrekt. Al kontakt til brandmyndigheder er håndteret af kontoret. KH/USU er ikke bekendt med overnatning mod reglementer. 

 1. KH har holdt hemmelige møder med kommunen i forbindelse med byggeri af ungerum. 

KH svar: ikke korrekt – der er afholdt et møde med kommunen i forbindelse med en ansøgning om dispensation om byggeprocent på 1,7% – dette møde var fuldt koordineret med bestyrelsen (bekræftes af tidligere bestyrelsesmedlem og deltager i projektgruppen for udvidelse, Jens Carlsson)  
 

 1. d)   

Der kom mange indlæg fra salen, hvor der blev fremført de positive handlinger, som Kirsten Hede igennem en årrække har udført for KBK. 

 

Der var ingen direkte underbyggende bemærkninger/dokumentation for forslagsstillernes tekst.  

 

Der blev fremført forskellige synspunkter ang. KBK´s nuværende situation og udfordringer primært med voksenbredden. Dirigenten opfordrede til, at driftsmæssige emner i stedet blev debatteret på den efterfølgende ordinære generalforsamling. 

 

Der blev udtrykt en del forundring over, hvad der egentlig var baggrunden for dette møde og hvem, der stod bag forslaget. Det blev foreslået at afvise yderligere behandling af det fremsatte forslag, idet der ikke var nogen forslagsstillere til stede.  

 

 1. Eventuel afstemning. 

Eftersom der ikke var fremsendt et egentlig forslag til afstemningen fremførte dirigenten, at man almindeligvis vil opfatte mistillidserklæringen som være et forslag om, at Kirsten skulle trække sig fra bestyrelsen. Men det var i situationen op til bestyrelsen at beslutte, om der skulle stemmes om det. Det besluttede bestyrelsen sig for at gøre for at udelukke enhver tvivl. 

 

Resultatet af afstemningen om mistillid til Kirsten Hede blev: 

 

117 imod 

29   for 

40   blanke 

 

Dermed blev der ikke noget flertal for den fremsatte mistillid. 

 

 1. Eventuelt. 

Der var ikke noget til eventuelt.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet. 

 

 

København, 27. april 2017. 

 

Referent: Bestyrelsen 

 

Dirigent: Morten Brustad