Referat af ordinær generalforsamling i KBK tirsdag d. 10. april 2018:

Formand Amalie Ørsted bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

 

 • Valg af dirigent.
  Keld Bjerregaard blev valgt som dirigent.

 

Keld Bjerregaard startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. klubbens vedtægter.


 

 • Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
  Bestyrelsens beretning kan findes under beretninger.

 

Beretningen blev godkendt.

 

 • Eliteudvalgets beretning for den forløbne sæson.
  Eliteudvalgets beretning kan findes under beretninger.
  Der udtrykkes bekymring om 1. holdets spillere.  Sportschefen (Allan) anerkendte udfordringerne og fortalte lidt om, hvordan han ser, at vi kan nå klubbens målsætninger om at skabe en rigtig god træning for både ung-seniorer og klubbens bedste seniorer.

 

Beretningen blev godkendt.

 

 • Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson.
  Ungdomsspilleudvalgets beretning kan findes under beretninger.
  Hans og Ernst gav gode råd til fastholdelse af unge talenter og brobygning til seniorafdelingen. Sportschefen takker for relevante inputs, der vil blive taget med i betragtningerne.

 

Beretningen blev godkendt.


 

 • Bredde-/Veteranudvalgets beretninger for den forløbne sæson.
  Bredde og veteranudvalgets beretning kan findes under beretninger.
  Der udtrykkes generel tilfredshed med træningen og trænerne.  Der blev udtrykt ønske om at prioritere uddannelse til klubbens breddetrænere. Det blev fra bestyrelsen bekræftet, at det er afsat penge til uddannelse for alle klubbens trænere og at Anton netop var blevet tilmeldt det afsluttende kursus for elitetrænere.

  Ift. veteranafdelingen blev problematik i at kunne stille hold til holdkampe debateret.

 

Beretningerne blev godkendt.


 

 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Kasserer Carsten Rønnow præsenterer regnskabet, der ligeledes uddeles og er offentliggjort på www.kbknet.dk.

 

Der bliver givet ideer til at få regnskabet til at være endnu mere overskueligt for medlemmerne

Regnskabet bliver godkendt.


 

 • Bestyrelsen fremlægger budget til orientering.
  Klubbens budget fremlægges til orientering af kasserer Carsten Rønnow. Der bliver givet råd til at gøre det mere overskueligt for medlemmerne, herunder at underposter og balanceposter kan findes også i budgettet.

 


Budgettet bliver godkendt


 

 • Behandling af indkomne forslag

 

Forslag om vedtægtsændring fremsat af Lise Goltermann:

I vedtægternes §15 foreslås at:

“Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Beslutninger tages ved simpelt flertal, herfra dog undtaget beslutninger om lovændringer, hvortil kræves 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.”

 ændres til:

“Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, og de ved simpelt stemmeflertal vedtagne beslutninger er bindene for foreningen. Dog kræves til forandring af vedtægterne samt til foreningens opløsning, at 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Ved vedtægtsændringsforslag hvor ikke 3/4 af medlemmerne er fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. På denne ekstraordinære generalforsamling kan disse vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer”

Lise Goltermann’s forslag til vedtægtsændring bliver godkendt.

 

……….

Primært med baggrund de alt for mange restancer, og det deraf store arbejde og omkostnigner, der er med at inddrive disse restancer, fremlagde bestyrelsen et forslag til ny kontingentstruktur, hvor der fremover vil blive opkrævet et årligt sæsonkontingent i august måned.

 

Forslaget indeholdt ligeledes tiltag, der tilskræber en høj grad af ensartethed på tværs af alle afdelinger. Det foreslås indført, at der er et grundkontingent for alle holdspillere, og at der eksempelvis er samme reduktion for unge under 25 og seniorer over 65. For banespillere vil ændringerne primært omhandle den etårige betaling, samt at der fremover være en primær ansvarlig og max. 3 øvrige medlemmer pr. bane.

 

Der blev udtrykt bekymring for om forslaget var at betragte som en vedtægtsændring. Herunder var der ikke stemning for, at der som foreslået blev oprettet et forældremedlemskab til 150 kr for en forældre til et medlem under 16 år.

 

Med to stemmer imod blev forslaget godkendt i en revideret version, hvor linjen omhandlende ovennævnte blev slettet, og linjen med forældremedlemskab omformuleres til passivt medlemskab m/spil med eget barn.

 

 

 • Valg til bestyrelse, herunder udvalgsformænd jfr. vedtægter pkt. 10 – 13.

 


Den nye bestyrelse vælges:

Kirsten Hede – Formand (valgt for 2 år)

Ole Betak – Næstformand (ikke på valg = 1 år )

Carsten Rønnow – Kasserer (ikke på valg = 1 år )

Cedric Kragh – Menigt medlem (valgt for 2 år)

Claus Thomsen – Formand for EU/sportsligt udvalg (ikke på valg = 1 år )

Henrik Rentoft Larsen – Menigt medlem (ikke på valg = 1 år )

Per Tømming Larsen – Formand for BU (valgt for 2 år)

Pia Thomsen – USU repræsentant (valgt for 2 år)

Gustav Jandausch – suppleant (valgt for 1 år)

 

 

 • Valg af menige medlemmer til Eliteudvalg
  Anton Tømming Larsen
  Maria O. Arildsen
  Valg af menige medlemmer blev godkendt.

 

 1. Valg af menige medlemmer til Breddeudvalg
  Per Tømming Larsen som formand

Poul Aarø
Lars Ørum
Marianne Gylling Petersen
Anders Askhøj
Lars Blæhr
Rikke Kjærgaard
Ernst Pless Holst.


 1. Valg af menige medlemmer til Ungdomsspilleudvalg
  Maiken Tømming som formand – men uden bestyrelsesopgaven

Jan Opstrup
Lise Dupont
Lone Poder
Marlene Lindhardt
Morten Gross

Der blev sagt tak for stort arbejde gennem mange år til Mette Grønbjerg Rønnow og Cedric Kragh.

 

 • Valg af formand til Veteranudvalg
  Ole Betak
  Da han er alene vil møderne blive holdt sammen med breddeudvalget.

 • Valg af ekstern revisor

 

Genvalg af Ole Holm

 

 

 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  Myrna Holst

 

Johannes Paulsen

Ole Rasmussen – revisorsuppleant

 

 • Eventuelt
  Vandrepokaler blev uddelt med klapsalver:

 

Humørpokalen: Pernille Eskesen
Fiduspokalen: Lise og Jakob, cafe ansvarlige
Hastpokalen: Poul Aarøe

 

Medaljer blev uddelt med Klapsalver til kampjubilarer:

 

Rikke Vanglo Otkær 100 kampe  

Mads Stentoft Jensen 100 kampe

Kiran Pulugundla 100 kampe

Sascha Lund Nielsen 100 kampe

Eva Agaknostaki Moestrup 100 kampe

Stine Elkjær Rasmussen 100 kampe

Morten Petersen 200 kampe  

Steen Larsen 200 kampe

Bjarne Pugholm Johansen 300 kampe

Ole Steffen Johansen 400 kampe

Jesper Sletting Petersen 500 kampe

Johannes Paulsen 800 kampe

Poul Aarøe 1000 kampe

 

Amalie Ørsted og Lars Blæhr blev takket for godt samarbejde og stor indsats i bestyrelsen

 

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.

 

Generalforsamling 10. april 2018

 

Keld Bjerregaard og Anton Tømming Larsen

Dirigent og Referent