Tirsdag den 30.april 2019 i klubbens cafe 1.sal – kl. 18.30.

Dagsorden:


 1. Valg af dirigent.
  Peter Carlstedt valgt til dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
  Kirsten Hede fremlægger beretning for den forløbne sæson. Beretningen kan ses her (link).
  Ingen spørgsmål herefter.

 3. Eliteudvalgets beretning for den forløbne sæson.
  Claus Thomsen fremlagde beretning fra eliteudvalget. Beretning kan ses her.

  Ernst rejste spørgsmål vedrørende generationsskifte og håb om, at Gade kan tiltrække nye spillere. Ernst spurgte også om tidshorisont for aftalen med Gade. Herpå svarede bestyrelsen, at både Gade og KBK tænker det som et langsigtet samarbejde, og der er ikke fastsat en tidsramme i kontrakten.

 4. Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson.
  Maiken fremlagde beretning for USU. Beretningen kan ses her
  Ingen spørgsmål herefter.

 5. Bredde-/Veteranudvalgets beretning for den forløbne sæson.
  Per Tømming fremlagde beretning for Bredde-/Veteran. Beretningen kan ses her.
  Der blev spurgt til, hvad vi gør for at få flere kvinder med. Ole nævnte, at der var snak om, at kvinder kunne få deres egne baner, så de får mulighed for at træne sammen. Der arbejdes også på at få flere kvinder med i BU/VU.

 6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Et eksemplar af årsregnskabet for 2018 er hængt op i hallen og offentliggjort på www.kbknet.dk

  Carsten Rønnow gennemgik regnskabet. Revisor har ikke anført noget i forhold til regnskabet og har godkendt regnskabet for 2018. Regnskabet kan ses her.

  Spørgsmål til note 21 – Ernst spurgte til hvorfor der var den store forskel på note 21 kortfristet gæld fra 2017 og til 2018? Kirsten svarede, at det er vores RSL konto, som ligger som en periodeforskydning over de tre sæsoner de hører til. Resten er skyld ift. turneringstilskud.

  Også spørgsmål fra Peter Scheutz om hvorfor det er gået bedre end budgetteret? Svaret er blandt andet, at vi har fået øget tilskud fra kommunen ift antal børn og unge og andre tilskud.

  Årsrapporten blev godkendt.

 7. Bestyrelsen fremlægger budget til orientering.
  Carsten Rønnow fremlagde budget. Vi indstiller til uændret kontigent for næste sæson ift. i år.
  Peter Scheutz spurgte til, hvorfor vi ikke kan se konsekvenser af renovering af gulv, som kan medføre slutrengøring. Svar hertil var, at halgulv skal bruge 3-4 uger. Klubhuspuljen må ikke bruges til hal men kun til selve klubhusdelen (omklædningsrum, cafe, entre) Vi regner med, at dette vil tage 1 ½ måned.

  Spørgsmål til budget for bolde – hvorfor er der så stor forskel. Svaret fra bestyrelsen var, at bolde er nu lagt som en del af kontigentet, så en omfordeling.

  Opfordring fra Ivan Janell om at bruge en smule flere penge og slække en smule på forsigtighedsprincip og forkæle ungdomsspillerne lidt, så de har lyst til at blive her.

  Budgettet blev godkendt.

 8. Behandling af indkomne forslag Forslag til behandling indsendes til formand Kirsten Hede via kontoret på kontakt@kbknet.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

  Kirsten fremlagde ændringsforslag. Vi har haft en dialog med DIF, som var af den holdning, at vores vedtægter trængte til at blive set igennem og gøres mere tidssvarende. Det samme sagde vores revisor ift de dele der angik regnskabet. Senest fik vi et skriv fra Kbh. Kommune om at sørge for, at vedtægterne er tidssvarende, især ift. medlemsdemokrati, dvs. fx at bestyrelsen ikke hæfter for klubbens økonomi. Vi har brugt DIFs standardvedtægter og så bygget KBK specifikke dele ind i det. Der er kommet kommentarer fra enkelte af klubbens medlemmer, som har været med til at præcisere vedtægterne.

  Spørgsmål vedrørende et mulgit nyt seniorudvalg som dækker både elite og BU/VU – Svar: Formålet med det er primært den sociale del af de forskellige udvalg, som kunne arbejde mere sammen. Det sportslige udvalg vil stadig findes som EU findes idag.

  En smule snak om forældremedlemsskab. Beslutning om, at Peter Carlsted præciserer ordlyden en smule.

  Bestyrelsen indkalder inden for 14 dage til ekstraordinær generalforsamling for at stemme om de nye vedtægter.

 9. Valg til bestyrelse, herunder udvalgsformænd jfr. vedtægter pkt. 10 – 13. Kandidater til bestyrelsen og udvalg skal indsendes til formand Kirsten Hede via kontoret på kontakt@kbknet.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Kandidatliste offentliggøres umiddelbart efter fristens udløb.

  Alle de opstillede på kandidatlisten blev valgt. Kirsten Hede takkede Henrik Rentoft og Claus Thomsen for deres arbejde i bestyrelsen gennem de seneste år.

 10. Valg af menige medlemmer til Eliteudvalg
  Gustav, Anton og Cedric er foreløbige medlemmer og blev valgt.

 11. Valg af menige medlemmer til Breddeudvalg
  Alle på listen blev valgt.

 12. Valg af menige medlemmer til Ungdomsspilleudvalg
  Alle på listen blev valgt.

 13. Valg af formand til Veteranudvalg

 14. Valg af ekstern revisor
  Ole Holm blev genvalgt.

 15. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  Johannes Paulsen er genvalgt. Myrna ønsker at udtræde.

 16. Eventuelt
  Herefter blev der uddelt medaljer til kampjubilarer:

Lisbeth Rosenbaand 100 kampe

Ivan Kristensen 100 kampe

Irina Viktorovna Raida 100 

Dongming Lü 100 kampe 

Ulla Fabrigat 100 kampe 

Ole Betak 100 kampe 

Mikala Heckscher 200 kampe

Jens Rendbøl 200 Kampe 

Jesper Ludvigsen 300 kampe 

Ivan Janell Søndergaard 300 kampe. 

Jens Fuglsang Nielsen 300 kampe 

Vilhelm Schultz 300 kampe

Erik Astrup Nielsen 300 

Birgitte Akerø 500 kampe 

Jens Carlsson 900 Kampe 

Ernst Pless Holst 900 kampe

Årets pokaler blev uddelt til:

Fiduspokalen går til Emil Juhl Svendsen

Hast-pokalen går til Søren Temp


Under eventuelt kom spørgsmål om. hvordan baneudlejningen foregår ift når der er holdkampe, og der pludselig står banelejere. Svaret var, at hvis der er en enkelt holdkamp, kan der lejes to baner ud og fire sættes af til holdkamp. Det kan ses på hjemmesiden. Det blev aftalt, at det altid er bane 2, 3, 4 der bookes til holdkamp.

Opfordring til at klæde nye holdledere på når den nye sæson starter. Evt indkalde til et møde hvor man kan tale om, hvordan man sætter hold og ikke tager spillere fra hinanden. Rigtig god idé som vi vil gøre et forsøg på at sætte et møde i starten af august.

Peter Carlsted afslutter.

Kirsten Hede takkede Peter Carlsted for hans store hjælp med sparring ift. bestyrelsen og rollen som dirigent ved dagens Generalforsamling.