Generalforsamling 2017 – Torsdag den 27. april 2017 

 

 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent. 
 1. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson. 
 1. Eliteudvalgets beretning for den forløbne sæson. 
 1. Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson. 
 1. Bredde-/Veteranudvalgets beretning for den forløbne sæson.  
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.  
 1. Bestyrelsen fremlægger budget til orientering. 
 1. Behandling af indkomne forslag  
 1. Valg til bestyrelse, herunder formand og udvalgsformænd, jfr. pkt. 10 – 13. 
 1. Valg af menige medlemmer til Eliteudvalg 
 1. Valg af menige medlemmer til Breddeudvalg 
 1. Valg af menige medlemmer til Ungdomsspillerudvalg 
 1. Valg af formand til Veteranudvalg 
 1. Valg af ekstern revisor  
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 1. Eventuelt 

 

 

Indledning: 

Sung Jakobsen bød velkommen. 

 

 1. Valg af dirigent 

Sung Jakobsen foreslog Morten Brustad som dirigent og han takkede for valget. Morten startede med at gennemgå procedurerne for generalforsamlingen og konstaterede, at i henhold til klubbens love §14, var generalforsamling er indkaldt rettidigt, selv om varslet for udsendelse af regnskabet ikke er overholdt. 

 

 1. Bestyrelsens beretning – v/ Sung Jakobsen 

Bestyrelsen har arbejdet med mange punkter det forgangne år: 

Det første bestyrelsen gik i gang med i samarbejde med konsulenthuset Sporthouse at lave strategiudvikling for klubben, som har været et godt udviklingsforløb. Visionen har været, at KBK skal være et sted for alle spillere, uanset niveau og alder.  

Der har været formandens intention om at skabe et bedre link mellem ungdom og senior – og at disse prioriteringer skulle være til gavn for hele klubben. Bestyrelsen har den oplevelse, at denne dimension ikke er kommet godt ud over rampen til hele klubben.  

Formanden har besluttet at træde ud af bestyrelsen. En beslutning, som blev taget før mistilliden blev stillet. 

 

Grunden til, at regnskabet er forsinket, skyldtes at der skete et skift i administrator sidste år. Dette indebar, at formanden påtog sig jobbet om at lave regnskabet. Således er forsinkelsen grundet i privat travlhed. 

 

Formandens beretning blev godkendt 

 

 

 1. Eliteudvalgets beretning – v/Claus Thomsen 

 

Beretningen lægges på KBK´s hjemmeside. 

 

EU-formandens beretning blev godkendt. 

 

 1. Ungdomsspillerudvalgets beretning – v/Kirsten Hede 

 

Beretningen lægges på KBK´s hjemmeside. 

 

USU-formandens beretning blev godkendt. 

 

 

 1. Bredde og Veteranudvalgets beretning v/Ole Johansen 

Trække bedste hold i 40 + 

Trække bedste hold i 50+ Dette skyldtes, at vi ikke kunne få de bedste kvalificerede spillere til at møde op. 

Der har været planlagt en veteranturnering, men der kom en ekstraordinær generalforsamling på tværs. 

 

Overrækkelse af medaljer, v. Ernst: 

100 kamps jubilar: Simon Pihl, Steen Kryger, Nikolaj Eskesen, Thomas Fauth Hansen,  

300 kamps jubilar: Amalie Dynnes, Jens Fuglsang Nielsen 

400 Frank Østergaard, Lars Clemmensen, Pelle Broberg 

500 Helle Poulsen 

900 Jette Lynge Madsen 

Ole takker for samarbejdet i bestyrelsen.  

 

Veteran-formandens beretning blev godkendt. 

 

 1. Årsregnskab blev fremlagt V/Sung Jakobsen 

 

Regnskabet har været offentligt tilgengængeligt i 6 døgn.  

Tilslutning til at regnskabet kan blive godkendt, således tilsidesættes vedtægtens paragraf om, at regnskabet skal være tilgængeligt i 14 dage.  

 

Kasseren som pt. er formanden fremlagde regnskabet: 

Revisoren har godkendt regnskabet uden bemærkning. 

Regnskabet bærer præg af, at klubbens indtægter på kontigenter er pressede. 

Men der har været andre indtægter, som gør at klubbens økonomi er godt med. 

Vores resultat før afskrivninger er 10 gange så stort som budgetteret. 

Afskrivningen på ungerummet gør dog, at der bliver et lille underskud. 

Regnskabet er tilfredsstillende.  

 

Spørgsmål fra salen: hvordan er balancen mellem ungdom og senior:  

Svar fra bestyrelsen: USU koster 500-600.000 på et budget på 2 mill. Men vi får en del tilskud og kontingenter fra ungdommen. 

Formanden står inde for fordelingen af midlerne. 

Formanden har siddet i netværk med andre klubber i Kbh med egen hal. Nogle af disse klubber, som ikke har en stor ungdomsafdeling bruger måske nok flere penge på deres seniorafdeling.  

 

Spørgsmål: Under balance hensættelser: Det er en  gammel post til vedligeholdelse – som bør blive stående ind til gulvet skal skiftes. Der er ikke en plan for realisering af denne post. Det kan blive et punkt for den kommende bestyrelse. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

 

 1. Budget 2017 blev fremlagt til orientering – v/Sung Jakobsen 

Bestyrelsen har arbejdet med at nedbryde de forskellige siloer: Veteran, senior, elite, bredde, ungdom.  

Derfor er der lavet et budget, som er baseret mere fra funktionen, fx boldudgifter og trænerløn, end på afdelingen. 

Sung gennemgik budgettet og forklarede, at det er lagt konservativt.  

 

Spørgsmål fra salen: Breddeafdelingen er skåret ned med 50 % på omkostningerne. Hvordan kan det realiseres? 

Svar fra bestyrelsen: Der er ikke sparet på trænerlønninger, så træningerne vil være det samme som i år. Besparelserne relaterer sig til bl.a. færre tilmeldte hold og gæstespillernes boldpenge. 

 

Der er 1 million penge at fordele mellem afdelingerne, når ”faste” udgifter er betalt. 

USU 60 % 

Bredde- og veteran 5 % 

Senior 35 % 

 

Kommentar: 

Når der er en spændt stemning i klubben, så er det vigtigt, at der er nogle forklaringer på fordelingen af tallene. 

 

Der bliver ikke skåret i træningerne for bredde-senior, og der er ikke skåret på omkostningerne til breddeudvalget. 

 

Antal:  

USU: 303 spillere 

F1-F2: 40 spillere 

F3-F6: 91 sp 

 

Der kommer også en del penge ind ang. de unge Kontingentet for de unge og tilskuddet kommunalt (til unge under 25) er omkring 1,2 mill.  

 

Der er to store prioriteringer økonomisk i klubben:, som tænkes som en samlet hele: 

Elite ungdomsspillere 

Elite senior 

 

Bestyrelsen: 

Den nye bestyrelse forpligter sig til at kommunikere mere tydeligt om de økonomiske prioriteringer afdelingerne imellem. 

 

Se regnskabet side 15: 

Sportslige omkostninger breddeudvalget: 

Boldpenge: 

Forplejning 

Der er sat 126.000 til sammen på disse poster. 

 

I trænerregnskabet er sat det samme beløb af på alle breddetræninger. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

 1. 2 indkomne forslag 
 1. Boldpenge for breddespillere med gæstekort. Morten Brustad læste forslaget højt. 

 

Bjarne Johansen, Rikke Kærgård og Lars Blæhr:  

Vigtigt at samle eliten og bredden. Det duer ikke, at man skal betale væsentligt mere for mindre – sådan er forholdet mellem bredde og elite. Det bliver også svært at fastholde breddespillere. 

Det gav anledning til en del støj, da bestyrelsen valgte at opkræve boldpenge til gæstekort-spillere. 

 

Bestyrelsen har ikke drøftet dette forslag i plenum. 

 

Bestyrelsens svar ang. ekstra opkrævning af boldpenge blandt breddespillere: Da den nye ordning blev indført var klubben i økonomisk ubalance. Derfor blev gæstekortene indført og boldpengene blev opkrævet, fordi der var et øget forbrug af boldpenge på de træninger, som har mange spillere med gæstekort. 

Det er ærgerligt, at der falder mange breddespillere fra pga. de høje kontingenter og ekstra boldpenge. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen 

 

 1. Forslag til vedtægtsændring fra Peter Scheutz: At give stemmeret til forældre med spillere under 16 år. 

Baggrund for forslaget: Det virker fjollet, at forældre skal melde sig ind som passive medlemmer for at få stemmeret på generalforsamlingen. 

Spørgsmål til præcisering af, at forslaget indebærer, at forældre med flere børn kun har en stemme. 

 

95 stemmer i alt 

62 stemte for 

29 stemte imod 

4 blanke 

 

65% har stemt for, men der kræves 75%, så forslaget er forkastet. 

 

 1. Valg af formand og bestyrelse 

Se kandidatliste som bilag 

 

Den nye bestyrelse består af 

Formand – Amalie Dynnes Ørsted 

EU formand – Claus Thomsen 

USU formand – Kirsten Hede 

BU formand – Lars Blæhr 

Menigt medlem – Carsten Rønnow 

Menigt medlem – Ole Betak 

Menigt medlem – Henrik Rentoft 

Menigt medlem – Cedric Kragh 

 

Valg af Formand 

Der er en kandidat til formandsposten: Amalie blev valgt. 

Amalie sagde tak til Sung for hans store arbejde i KBK.   

 

Valg til bestyrelsen 

Hans Sørensen og Jakob Kyndesen havde tilkendegivet, at de ikke ønskede at stille op, hvis mistillidsvotum ikke blev stillet v. den ekstraordinære generalforsamling.  

 

Formand til eliteudvalget 

Claus Thomsen blev valgt. 

 

Tre menige bestyrelsesmedlemmer 

Carsten Rønnow 

Ole Betak 

Henrik Rentoft Larsen 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 1. Valg til Eliteudvalg 

 

Maria Arildsen og Anton Tømming Larsen blev valgt 

 

 

 1. Valg til Breddeudvalg 

 

Lars Blæhr, Anders Askhøj, Lars Ørum Rasmussen, Bjarne Johansen, Rikke Kjærgaard, Poul Aarøe & Jesper Petersen 

 

 

 1. Valg til Ungdomsspillerudvalg 

 

Gitte Pedersen, Lise Dupont, Mette Rønnow, Maiken Tømming Larsen, Reena Marwaha, Lone Poder, Charlotte Simonsen & Cedric Kragh 

 

 1. Valg af formand til Veteranudvalg 

 

Ole Betak blev valgt som Veteranudvalgsformand. 

 

 1. Valg af ekstern revisor 

 

Ole Holm blev genvalgt som ekstern revisor. 

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Se kandidatliste som bilag 

 

Johannes Paulsen blev genvalgt som intern revisor. Myrna Holst blev valgt som ny intern revisor. 

 

 1. Evt. 

Ny persondataforordning. Hvordan vil bestyrelsen handle i forhold til det? 

Bestyrelsen havde ingen kommentarer. 

 

Fiduspokalen – godt humør gik til Poul Aarøe 

 

Humørpokalen – Maria Arildsen 

 

Hast-pokalen – Maiken Tømming Larsen 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

København, 27. april 2017. 

 

Referent: Mette Lund Thomsen 

 

Dirigent: Morten Brustad